نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان مدلسازی کاهش تصادفات در تقاطعات درون شهری از طریق بهبود میدان دید رانندگان در مولفه ی ترافیکی یک شهر هوشمند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان مدلسازی کاهش تصادفات در تقاطعات درون شهری از طریق بهبود میدان دید رانندگان در مولفه ی ترافیکی یک شهر هوشمند


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان مدلسازی کاهش تصادفات در تقاطعات درون شهری از طریق بهبود میدان دید رانندگان در مولفه ی ترافیکی یک شهر هوشمند

عنوان:  مدلسازی کاهش تصادفات در تقاطعات درون شهری از طریق بهبود میدان دید رانندگان در مولفه ی ترافیکی یک شهر هوشمند

دانشجو: آقای امیرحسین نوربخش رضائی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمودرضا دلاور-جناب آقای دکتر بهزاد مشیری

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر آمنه جدیدی مردخه

تاریخ: شنبه 9 شهریور 1398 ساعت  11:00