نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان استخراج اتوماتیک پارامترهای هندسی راه های بین شهری با استفاده از ابر نقاط لیزر اسکنر متحرک زمینی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان استخراج اتوماتیک پارامترهای هندسی راه های بین شهری با استفاده از ابر نقاط لیزر اسکنر متحرک زمینی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان استخراج اتوماتیک پارامترهای هندسی راه های بین شهری با استفاده از ابر نقاط لیزر اسکنر متحرک زمینی

عنوان:  استخراج اتوماتیک پارامترهای هندسی راه های بین شهری با استفاده از ابر نقاط لیزر اسکنر متحرک زمینی

دانشجو: آقای علیرضا ایزدی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حیدر راستی ویس

تاریخ: شنبه 16 شهریور 1398 ساعت  13:00