نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری با عنوان تحلیل افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه بین سال های 2002 تا 2005 از طریق مدلسازی رواناب ناشی از ذوب برف و با استفاده از داده های ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری با عنوان تحلیل افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه بین سال های 2002 تا 2005 از طریق مدلسازی رواناب ناشی از ذوب برف و با استفاده از داده های ماهواره ای


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری با عنوان تحلیل افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه بین سال های 2002 تا 2005 از طریق مدلسازی رواناب ناشی از ذوب برف و با استفاده از داده های ماهواره ای

عنوان: تحلیل افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه بین سال های 2002 تا 2005 از طریق مدلسازی رواناب ناشی از ذوب برف و با استفاده از داده های ماهواره ای

دانشجو: سرکار خانم مهندس محبوبه بواسحاق

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی حسنلو

استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی عزیزی

تاریخ: یکشنبه 10 شهریور 98 ساعت  14:00

مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی