نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-هیدروگرافی با عنوان برآورد رژیم رسوب خورموسی بوسیله مدلسازی جریان های جزر و مدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-هیدروگرافی با عنوان برآورد رژیم رسوب خورموسی بوسیله مدلسازی جریان های جزر و مدی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-هیدروگرافی با عنوان برآورد رژیم رسوب خورموسی بوسیله مدلسازی جریان های جزر و مدی

عنوان:  برآورد رژیم رسوب خورموسی بوسیله مدلسازی جریان های جزر و مدی

دانشجو: آقای امین خلجی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی سلطان پور

تاریخ: سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت  18:00