نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - هیدروگرافی با عنوان بررسی و نظارت بر پدیده کشند قرمز با استفاده از تصاویر ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - هیدروگرافی با عنوان بررسی و نظارت بر پدیده کشند قرمز با استفاده از تصاویر ماهواره ای


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - هیدروگرافی با عنوان بررسی و نظارت بر پدیده کشند قرمز با استفاده از تصاویر ماهواره ای

عنوانبررسی و نظارت بر پدیده کشند قرمز با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دانشجو: جناب آقای مهندس محمدحسین خلیلی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی حسنلو

تاریخ: چهارشنبه 6 شهریور 98 ساعت  16:00

مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی