نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان مدلسازی میدان ثقل زمین با استفاده از حسگری فشرده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان مدلسازی میدان ثقل زمین با استفاده از حسگری فشرده


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان مدلسازی میدان ثقل زمین با استفاده از حسگری فشرده

عنوان:  مدلسازی میدان ثقل زمین با استفاده از حسگری فشرده

دانشجو: آقای پوریا کرباسیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری

تاریخ: دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت  16:00