نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی-هیدروگرافی با عنوان ارزیابی لیدار دریایی برای عمق یابی مناطق ساحلی و دریاچه های کشور

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی-هیدروگرافی با عنوان ارزیابی لیدار دریایی برای عمق یابی مناطق ساحلی و دریاچه های کشور


 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی-هیدروگرافی با عنوان ارزیابی لیدار دریایی برای عمق یابی مناطق ساحلی و دریاچه های کشور

عنوان:  ارزیابی لیدار دریایی برای عمق یابی مناطق ساحلی و دریاچه های کشور

دانشجو: آقای محمدصادق بنی اسدپور

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان

تاریخ: یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت  17:00