نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی-هیدروگرافی با عنوان مدلسازی هیدرودینامیکی جریان در خورموسی بر مبنای مشاهدات جزر و مدی برای مکانیابی نصب توربین های تولید انرژی الکتریکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی-هیدروگرافی با عنوان مدلسازی هیدرودینامیکی جریان در خورموسی بر مبنای مشاهدات جزر و مدی برای مکانیابی نصب توربین های تولید انرژی الکتریکی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی-هیدروگرافی با عنوان مدلسازی هیدرودینامیکی جریان در خورموسی بر مبنای مشاهدات جزر و مدی برای مکانیابی نصب توربین های تولید انرژی الکتریکی

عنوان: مدلسازی هیدرودینامیکی جریان در خورموسی بر مبنای مشاهدات جزر و مدی برای مکانیابی نصب توربین های تولید انرژی الکتریکی

دانشجو: آقای امیرمحمد محمدی زاده

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان- دکتر اکبر شهرباف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سلطانپور

تاریخ: سه شنبه 12 شهریور1398 ساعت  16:00