نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان ارزیابی توانایی تلفیق تصاویر استریو هوابرد دارای قدرت تفکیک مکانی بالا با تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک طیفی بالا به منظور استخراج پارامترهای بیوفیزیکی محصول

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان ارزیابی توانایی تلفیق تصاویر استریو هوابرد دارای قدرت تفکیک مکانی بالا با تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک طیفی بالا به منظور استخراج پارامترهای بیوفیزیکی محصول


عنوان: ارزیابی توانایی تلفیق تصاویر استریو هوابرد دارای قدرت تفکیک مکانی بالا با تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک طیفی بالا به منظور استخراج پارامترهای بیوفیزیکی محصول

دانشجو: جناب آقای مهندس حافظ فتحی پور 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عارفی 

تاریخ: 30 دی 97 ساعت  16:00