نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با استفاده از تصاویر فراطیفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با استفاده از تصاویر فراطیفی


عنوان: آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با استفاده از تصاویر فراطیفی

دانشجو: جناب آقای مهندس سید تیمور سیدی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 6 شهریور 96 ساعت  14:00