نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان امکان سنجی تعیین وسعت و الگوی گسترش زوال بلوط در جنگلهای غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان امکان سنجی تعیین وسعت و الگوی گسترش زوال بلوط در جنگلهای غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای


عنوان: امکان سنجی تعیین وسعت و الگوی گسترش زوال بلوط در جنگلهای غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای
دانشجو: جناب آقای مهندس صدرا ایمانی فر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 22 شهریور 96 ساعت  9:00