نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان آنالیز میزان رشد شهری با استفاده از تلفیق داده های اپتیکی و راداری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان آنالیز میزان رشد شهری با استفاده از تلفیق داده های اپتیکی و راداری


عنوان: آنالیز میزان رشد شهری با استفاده از تلفیق داده های اپتیکی و راداری

دانشجو: سرکار خانم مهندس سونا صالحیان قمصری 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر شاه حسینی

تاریخ: 14 شهریور 97 ساعت  16:00