نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان برآورد رطوبت خاک با استفاده از تصاویر فعال و غیر فعال ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان برآورد رطوبت خاک با استفاده از تصاویر فعال و غیر فعال ماهواره ای


عنوان: برآورد رطوبت خاک با استفاده از تصاویر فعال و غیر فعال ماهواره ای 
دانشجو: جناب آقای مهندس اسماعیل خدری
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو
استاد مشاور: دکتر طباطبائی نژاد
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 22 شهریور 96 ساعت  10:30