نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان بررسی تغییرات خطوط ساحلی از تصاویر زمانمند ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان بررسی تغییرات خطوط ساحلی از تصاویر زمانمند ماهواره ای


عنوان: بررسی تغییرات خطوط ساحلی از تصاویر زمانمند ماهواره ای
دانشجو: سرکار خانم مهندس شیما جماعتی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 25 شهریور 96 ساعت  9