نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان بررسی روشهای کاهش نوفه ی اسپکل در تصاویر راداری با دریچه گشایش مصنوعی با استفاده از تبدیل موجک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان بررسی روشهای کاهش نوفه ی اسپکل در تصاویر راداری با دریچه گشایش مصنوعی با استفاده از تبدیل موجک


عنوان: بررسی روشهای کاهش نوفه ی اسپکل در تصاویر راداری با دریچه گشایش مصنوعی با استفاده از تبدیل موجک

دانشجو: جناب آقای مهندس رامین فرهادیانی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر صفری و جناب آقای دکتر همایونی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 26 شهریور 96 ساعت  12