نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان بررسی کیفیت هوای مناطق شهری با استفاده از داده های ماهوره ای (مطالعه موردی: مناطق شهری استان البرز)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان بررسی کیفیت هوای مناطق شهری با استفاده از داده های ماهوره ای (مطالعه موردی: مناطق شهری استان البرز)


عنوان: بررسی کیفیت هوای مناطق شهری با استفاده از داده های ماهوره ای (مطالعه موردی: مناطق شهری استان البرز)

دانشجو: جناب آقای مهندس حمید انصاری

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر سراجیان و جناب آقای دکتر آخوندزاده هنزائی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 26 شهریور 96 ساعت  14:00