نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان بهبود توان تفکیک مکانی باندهای حرارتی در تصاویر چند طیفی با استفاده از روش کانتورلت

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان بهبود توان تفکیک مکانی باندهای حرارتی در تصاویر چند طیفی با استفاده از روش کانتورلت


عنوان: بهبود توان تفکیک مکانی باندهای حرارتی در تصاویر چند طیفی با استفاده از روش کانتورلت

دانشجو: سرکار خانم مهندس فریناز فرهنج

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده هنزائی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 28 شهریور 96، ساعت 9