نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تحلیل سریهای زمانی داده های قطبیده راداری با روزنه مصنوعی برای پایش محصولات کشاورزی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تحلیل سریهای زمانی داده های قطبیده راداری با روزنه مصنوعی برای پایش محصولات کشاورزی


عنوان: تحلیل سریهای زمانی داده های قطبیده راداری با روزنه مصنوعی برای پایش محصولات کشاورزی

دانشجو: جناب آقای مهندس امید رئیسی گهروئی 

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر صفری و جناب آقای دکتر همایونی

تاریخ: 12 شهریور 97 ساعت  16:30