نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تخمین فرونشست در منطقه نفتی آذر با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تخمین فرونشست در منطقه نفتی آذر با استفاده از روش تداخل سنجی راداری


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تخمین فرونشست در منطقه نفتی آذر با استفاده از روش تداخل سنجی راداری
عنوان: تخمین فرونشست در منطقه نفتی آذر با استفاده از روش تداخل سنجی راداری
دانشجو: سرکار خانم مهندس زهرا میرزائی 
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر سمیع سمیعی اصفهانی- جناب آقای دکتر رجحانی
تاریخ: یکشنبه 9 تیر 1398 ساعت  09:30
مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی