نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تخمین میزان هدر رفت انرژی گرمایی ساختمانها با استفاده از تصاویر حرارتی هوایی و مدل سه بعدی ساختمان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تخمین میزان هدر رفت انرژی گرمایی ساختمانها با استفاده از تصاویر حرارتی هوایی و مدل سه بعدی ساختمان


عنوان: تخمین میزان هدر رفت انرژی گرمایی ساختمانها با استفاده از تصاویر حرارتی هوایی و مدل سه بعدی ساختمان

دانشجو: جناب آقای مهندس علیرضا ارفته

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر صمدزادگان و جناب آقای دکتر سراجیان مارالان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 4 بهمن 96 ساعت  16:00