نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تشخیص آنومالی در سریهای زمانی دما و کلروفیل آب در محدوده زمانی زلزله های بزرگ ساحلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تشخیص آنومالی در سریهای زمانی دما و کلروفیل آب در محدوده زمانی زلزله های بزرگ ساحلی


عنوان: تشخیص آنومالی در سریهای زمانی دما و کلروفیل آب در محدوده زمانی زلزله های بزرگ ساحلی

دانشجو: سرکار خانم مهندس معصومه ندری 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده هنزائی 

تاریخ: 30 دی 97 ساعت  15:00