نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تهیه نقشه ضریب گسیل و دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر فراطیفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تهیه نقشه ضریب گسیل و دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر فراطیفی


عنوان: تهیه نقشه ضریب گسیل و دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر فراطیفی

دانشجو: سرکار خانم مهندس فائزه سلیمانی وسطی کلایی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده هنزائی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 29 شهریور 96 ساعت  9:00