نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان


عنوان: بهبود الگوریتمهای پراکنش پایا در تداخل سنجی راداری با استفاده از داده های پلاریمتری

دانشجو: جناب آقای مهندس مصطفی اسمعیلی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 28 شهریور 96 ساعت  8:00