نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان مدلسازی آماری جزیره حرارتی شهری و تاثیر مورفولوژی شهری بر آن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان مدلسازی آماری جزیره حرارتی شهری و تاثیر مورفولوژی شهری بر آن


عنوان: مدلسازی آماری جزیره حرارتی شهری و تاثیر مورفولوژی شهری بر آن

دانشجو: سرکار خانم مهندس آناهیتا اسدی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عارفی 

تاریخ: 30 دی 97 ساعت  14:00