نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی توانایی تصاویر حرارتی هوایی به منظور تولید ابر نقاط سه بعدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی توانایی تصاویر حرارتی هوایی به منظور تولید ابر نقاط سه بعدی


عنوان: ارزیابی توانایی تصاویر حرارتی هوایی به منظور تولید ابر نقاط سه بعدی

دانشجو: سرکار خانم مهندس سعیده آل بویه لنگرودی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صمدزادگان و سرکار خانم دکتر دادرس جوان 

تاریخ: 24 دی 97 ساعت  14:00