نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی توانایی فتوگرامتری برد کوتاه در مقایسه با نقشه برداری زمینی به منظور محاسبه حجم عملیات خاکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی توانایی فتوگرامتری برد کوتاه در مقایسه با نقشه برداری زمینی به منظور محاسبه حجم عملیات خاکی


عنوان: ارزیابی توانایی فتوگرامتری برد کوتاه در مقایسه با نقشه برداری زمینی به منظور محاسبه حجم عملیات خاکی

دانشجو: جناب آقای مهندس سعید عباس زاده 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر راستی ویس

تاریخ: 14 شهریور 97 ساعت  9:00