نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی توانایی PPK در کاهش نقاط کنترل زمینی در تولید ابر نقطه در فتوگرامتری هوایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی توانایی PPK در کاهش نقاط کنترل زمینی در تولید ابر نقطه در فتوگرامتری هوایی


عنوان: ارزیابی توانایی PPK در کاهش نقاط کنترل زمینی در تولید ابر نقطه در فتوگرامتری هوایی

دانشجو: جناب آقای مهندس حیدر فاضلی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صمدزادگان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 20 شهریور 96 ساعت  8