نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان استخراج پارامترهای هندسی درختان حاشیه راه های بی شهری با استفاده از ابر نقاط لیزر اسکنر متحرک (سیار)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان استخراج پارامترهای هندسی درختان حاشیه راه های بی شهری با استفاده از ابر نقاط لیزر اسکنر متحرک (سیار)


عنوان: استخراج پارامترهای هندسی درختان حاشیه راه های بی شهری با استفاده از ابر نقاط لیزر اسکنر متحرک (سیار)

دانشجو: جناب آقای مهندس سید امیر حسین صفایی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر راستی ویس

تاریخ: 3 بهمن 97 ساعت  12:00