نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان بازسازی سه بعدی چهره به روش فتومتریک استریو با استفاده از تصاویر سلفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان بازسازی سه بعدی چهره به روش فتومتریک استریو با استفاده از تصاویر سلفی


عنوان: بازسازی سه بعدی چهره به روش فتومتریک استریو با  استفاده از تصاویر سلفی

دانشجو: جناب آقای مهندس کیوان حسینی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت

تاریخ: 12 شهریور 97 ساعت  8:30