نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان تالیف و به روز رسانی فهرست ساختمانها با استفاده از داده های سنجش از دوری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان تالیف و به روز رسانی فهرست ساختمانها با استفاده از داده های سنجش از دوری


عنوان: تالیف و به روز رسانی فهرست ساختمانها با استفاده از داده های سنجش از دوری

دانشجو: سرکار خانم مهندس صبا ملا ابراهیمی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عارفی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر راستی ویس

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 27 شهریور 96 ساعت  7:30