نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان تشخیص اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری بر مبنای ادغام ابر نقاط لیدار و تصویر هوایی در سطح تصمیم گیری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان تشخیص اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری بر مبنای ادغام ابر نقاط لیدار و تصویر هوایی در سطح تصمیم گیری


عنوان: تشخیص اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری بر مبنای ادغام ابر نقاط لیدار و تصویر هوایی در سطح تصمیم گیری

دانشجو: سرکار خانم مهندس سمیه دانش طلب 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر راستی ویس

تاریخ: 14 شهریور 97 ساعت  14:30