نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان تشخیص اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری بر مبنای ادغام ابر نقاط لیدار و تصویر هوایی در سطح تصمیم گیری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان تشخیص اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری بر مبنای ادغام ابر نقاط لیدار و تصویر هوایی در سطح تصمیم گیری


عنوان: تشخیص اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری بر مبنای ادغام ابر نقاط لیدار و تصویر هوایی در سطح تصمیم گیری

دانشجو: سرکار خانم مهندس سمیه دانش طلب 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر راستی ویس

تاریخ: 14 شهریور 97 ساعت  14:30