نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان تعیین پارامترهای پوشش گیاهی با استفاده از داده های حاصل از سنجنده لایدار مبتنی بر پهپاد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان تعیین پارامترهای پوشش گیاهی با استفاده از داده های حاصل از سنجنده لایدار مبتنی بر پهپاد


عنوان: تعیین پارامترهای پوشش گیاهی با استفاده از داده های حاصل از سنجنده لایدار مبتنی بر پهپاد

دانشجو: سرکار خانم مهندس فریبا بیات 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عارفی

تاریخ: 14 شهریور 97 ساعت  11:00