نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان زمین مرجع سازی سه بعدی تصاویر حرارتی هوایی با استفاده از داده های مبنایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان زمین مرجع سازی سه بعدی تصاویر حرارتی هوایی با استفاده از داده های مبنایی


عنوان: زمین مرجع سازی سه بعدی تصاویر حرارتی هوایی با استفاده از داده های مبنایی

دانشجو: سرکار خانم مهندس نیلوفر جاویدی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صمدزادگان

تاریخ: 14 شهریور 97 ساعت  12:30