نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان طبقه بندی عوارض سه بعدی با استفاده از ابر نقاط رنگی حاصل از پهپاد فتوگرامتری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان طبقه بندی عوارض سه بعدی با استفاده از ابر نقاط رنگی حاصل از پهپاد فتوگرامتری


عنوان: طبقه بندی عوارض سه بعدی با استفاده از ابر نقاط رنگی حاصل از پهپاد فتوگرامتری

دانشجو: جناب آقای مهندس علی رحیمی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عارفی

تاریخ: 14 شهریور 97 ساعت  16:00