نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان طراحی و توسعه یک سامانه برداشت و ترسیم نیمه خودکار تقش برجسته های معماری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان طراحی و توسعه یک سامانه برداشت و ترسیم نیمه خودکار تقش برجسته های معماری


عنوان: طراحی و توسعه یک سامانه برداشت و ترسیم نیمه خودکار تقش برجسته های معماری

دانشجو: جناب آقای مهندس علی ابذل 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت

تاریخ: 2 بهمن 97 ساعت  8:30