نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ناوبری بینایی مبنا در سامانه موبایل مپینگ مبتنی بر دوربین پانورامای کروی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ناوبری بینایی مبنا در سامانه موبایل مپینگ مبتنی بر دوربین پانورامای کروی


عنوان: ناوبری بینایی مبنا در سامانه موبایل مپینگ مبتنی بر دوربین پانورامای کروی

دانشجو: جناب آقای مهندس فرزاد جوهری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 21 شهریور 96 ساعت  13:30