نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان کالیبراسیون هندسی دوربین پانورامای فیش-آی کروی RICOH-THETA

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان کالیبراسیون هندسی دوربین پانورامای فیش-آی کروی RICOH-THETA


عنوان: کالیبراسیون هندسی دوربین پانورامای فیش-آی کروی RICOH-THETA

دانشجو: جناب آقای مهندس صالح آقایاری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 21 شهریور 96 ساعت  15:30