نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان کالیبراسیون هندسی یک سیستم موبایل مپینگ ارزان قیمت دارای دوربین پانورامای کروی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان کالیبراسیون هندسی یک سیستم موبایل مپینگ ارزان قیمت دارای دوربین پانورامای کروی


عنوان: کالیبراسیون هندسی یک سیستم موبایل مپینگ ارزان قیمت دارای دوربین پانورامای کروی

دانشجو: جناب آقای مهندس امیر حسین غلامی اصل

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 25 شهریور 96 ساعت  14:00