نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان ارزیابی ایستگاه های جزر و مد سنجی ترکیبی در پایش سطح آب

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان ارزیابی ایستگاه های جزر و مد سنجی ترکیبی در پایش سطح آب


عنوان: ارزیابی ایستگاه های جزر و مد سنجی ترکیبی در پایش سطح آب

دانشجو: سرکار خانم مهندس الهام کریمیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سلطان پور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 26 شهریور 96 ساعت  17