نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان امکان سنجی پهنه بندی مناطق از نظر خطر وقوع سیل بر مبنای اطلاعات توپوگرافی و هواشناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان امکان سنجی پهنه بندی مناطق از نظر خطر وقوع سیل بر مبنای اطلاعات توپوگرافی و هواشناسی


عنوان: امکان سنجی پهنه بندی مناطق از نظر خطر وقوع سیل بر مبنای اطلاعات توپوگرافی و هواشناسی
دانشجو: جناب آقای مهندس طه صادقی چورسی 
استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان
تاریخ: 17 شهریور 97 ساعت  17:00