نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان برآورد عمق آبهای ساحلی با استفاده از تصاویر راداری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان برآورد عمق آبهای ساحلی با استفاده از تصاویر راداری


عنوان: برآورد عمق آبهای ساحلی با استفاده از تصاویر راداری

دانشجو: جناب آقای مهندس امیر حسین پور مینا 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

تاریخ: 18 شهریور 97 ساعت  18:00