نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان بررسی تغییرات حجم آب دریاچه ارومیه از طریق مشاهدات ماهواره ای و زمینی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان بررسی تغییرات حجم آب دریاچه ارومیه از طریق مشاهدات ماهواره ای و زمینی


عنوان: بررسی تغییرات حجم آب دریاچه ارومیه از طریق مشاهدات ماهواره ای و زمینی

دانشجو: جناب آقای مهندس سجاد کوهی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 21 شهریور 96 ساعت  17:00