نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان بررسی پدیده فرسایش خندقی به کمک تصاویر ماهواره ای راداری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان بررسی پدیده فرسایش خندقی به کمک تصاویر ماهواره ای راداری


عنوان: بررسی پدیده فرسایش خندقی به کمک تصاویر ماهواره ای راداری

دانشجو: سرکار خانم مهندس شادی سادات باقرمنش

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت و جناب آقای دکتر معتق

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 25 شهریور 96 ساعت  8