نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان تعیین موقعیت نسبی formation flying ماهواره ای به وسیله مدل دینامیکی کاهش یافته

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان تعیین موقعیت نسبی formation flying ماهواره ای به وسیله مدل دینامیکی کاهش یافته


عنوان: تعیین موقعیت نسبی formation flying ماهواره ای به وسیله مدل دینامیکی کاهش یافته

دانشجو: جناب آقای مهندس علی محمد عمو تقی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر شریفی و جناب آقای دکتر فرزانه

تاریخ: 17 شهریور 97 ساعت  16:00