نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان تعیین پلان و پروفیل راه های ریلی با استفاده از تلفیق مشاهدات موقعیت یابی و اندازه گیری شتاب

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان تعیین پلان و پروفیل راه های ریلی با استفاده از تلفیق مشاهدات موقعیت یابی و اندازه گیری شتاب


عنوان: تعیین پلان و پروفیل راه های ریلی با استفاده از تلفیق مشاهدات موقعیت یابی و اندازه گیری شتاب
دانشجو: جناب آقای مهندس حسین محمدی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر شریفی
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 1 مهر 96 ساعت  16:00