نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان توانایی بررسی روند رشد پوشش گیاهی توسط سیگنالهای بازتابی GPS​در قالب تکنیک GNSS-Reflectometry

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان توانایی بررسی روند رشد پوشش گیاهی توسط سیگنالهای بازتابی GPS​در قالب تکنیک GNSS-Reflectometry


عنوان: توانایی بررسی روند رشد پوشش گیاهی توسط سیگنالهای بازتابی GPS​در قالب تکنیک GNSS-Reflectometry​

دانشجو: جناب آقای مهندس علیرضا غفاری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 27 شهریور 96 ساعت  7:30