نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان توانایی بررسی روند رشد پوشش گیاهی توسط سیگنالهای بازتابی GPS​در قالب تکنیک GNSS-Reflectometry

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان توانایی بررسی روند رشد پوشش گیاهی توسط سیگنالهای بازتابی GPS​در قالب تکنیک GNSS-Reflectometry


عنوان: توانایی بررسی روند رشد پوشش گیاهی توسط سیگنالهای بازتابی GPS​در قالب تکنیک GNSS-Reflectometry​

دانشجو: جناب آقای مهندس علیرضا غفاری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 27 شهریور 96 ساعت  7:30