نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان مدلسازی حرکات پوسته زمین و تغییر شکل آن در منطقه فرورانش مکران با استفاده از اندازه گیری های GPS

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان مدلسازی حرکات پوسته زمین و تغییر شکل آن در منطقه فرورانش مکران با استفاده از اندازه گیری های GPS


عنوان: مدلسازی حرکات پوسته زمین و تغییر شکل آن در منطقه فرورانش مکران با استفاده از اندازه گیری های GPS 

دانشجو: سرکار خانم مهندس نازیلا عابدینی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر صفری و جناب آقای دکتر ابوالقاسم

استاد مشاور: جناب آقای دکتر بحرودی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 28 شهریور 96 ساعت  14:00