نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان پایش زمین لغزش ماسوله به کمک روشهای ژئودتیکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان پایش زمین لغزش ماسوله به کمک روشهای ژئودتیکی


عنوان: پایش زمین لغزش ماسوله به کمک روشهای ژئودتیکی

دانشجو: جناب آقای مهندس هادی ثابتی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر شریفی و جناب آقای دکتر معتق

استاد مشاور: جناب آقای دکتر عزیزی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 30 شهریور 96 ساعت  8:00