نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌سنجش از دور با عنوان استخراج نقشه دمای سطح زمین با توان تفکیک مکانی بالا به وسیله ادغام محصولات دمایی سنجنده های ASTER و MODIS

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌سنجش از دور با عنوان استخراج نقشه دمای سطح زمین با توان تفکیک مکانی بالا به وسیله ادغام محصولات دمایی سنجنده های ASTER و MODIS


عنوان: استخراج نقشه دمای سطح زمین با توان تفکیک مکانی بالا به وسیله ادغام محصولات دمایی سنجنده های ASTER و MODIS

دانشجو: جناب آقای مهندس علیرضا بذرگر بجستانی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده 

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 24 اردی بهشت 97 ساعت  7:30 ، سالن شورا