نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌سنجش از دور با عنوان توسعه یک مدل پنجره مجزا به منظور تهیه نقشه دمای سطح زمین از تصاویر فراطیفی حرارتی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌سنجش از دور با عنوان توسعه یک مدل پنجره مجزا به منظور تهیه نقشه دمای سطح زمین از تصاویر فراطیفی حرارتی


عنوان: توسعه یک مدل پنجره مجزا به منظور تهیه نقشه دمای سطح زمین از تصاویر فراطیفی حرارتی 

دانشجو: جناب آقای مهندس رضا اکبری دوتپه سفلی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده هنزائی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 5 شهریور 97 ساعت  14:00 ، سالن شورا